BÆRUM VEST ROTARY KLUBB 1987-1997
Hvordan dannelsen av en ny Rotaryklubb ble til
av Ole Petter Bjerkek
Sandvika Rotary Klubb tar initiativ
De første tanker om å foreslå opprettelsen av en ny Rotary-klubb i Skui-området fant sannsynligvis sted engang omkring 1984, i kretsen rundt Finn Gjesdal og Knut Grobstok. Grobunnen var nok forberedt, også i direkte kontakt med og støtte av PDG Nils O. Røed og PDG Alf R. Bjercke.
Etter råd fra korrespondent Elin Hagberth ved Rotary International Nordenkontor i Stockholm den 04.03.86, ble lokalitetsoversikt "Extension Survey" oversendt for at dette kunne returneres i utfylt stand via guvernør Nils O. Røed. Det var nemlig guvernørens ansvar å kunne avgjøre om organisasjonsarbeidet for å danne en ny klubb kunne begynne eller ikke. Forslag om en ny klubb stilte dessuten krav om at minst 40 forskjellige kvalifikasjoner (ulike yrker) for personer av god karakter skulle muliggjøre det formelle grunnlaget for at en ny klubb kunne bli opprettet. Det ble dessuten vedlagt en "Extentional Manual" med alle de formularer som ellers rutinemessig var nødvendige for at en ny klubb kunne organiseres.
Guvernøren anmoder om å undersøke mulighetene
Det var PDG Nils O. Røed og PDG Alf R. Bjercke som ba Sandvika Rotary Klubb undersøke mulighetene for at dannelsen til en ny klubb var tilstede. På dette grunnlag opprettet klubben en forberedelseskomite hvor Finn Gjesdal, Knut Grobstok og Henrik Kolstø ble oppnevnt. De hadde sitt første såkalte orienteringsmøte den 19.03.86. Hovedsaken gjaldt i første rekke å få definert den nye klubben, ikke som en "Additional club", men som en ny og selvstendig klubb som hadde et eget og nærmere definert geografisk område. Av denne grunn ble det ansett som nødvendig at alle de berørte klubber i Bærum områder som grenset inn mot Skui, også var innstilt på å avgi deler av sine territoriale avgrensninger.
Sandvika Rotary Klubb godkjenner forberedelsesarbeidet
Etterat styret i Sandvika Rotary Klubb hadde gitt sitt klarsignal om at det endelig kunne igangsettes konkrete forberedelser, tok den forberedende komite initiativ til sitt første formelle møte den 25.08.86. Komiteen hadde nå blitt supplert med Morten Henriksen som sitt fjerde medlem, eftersom han på dette tidspunkt innehadde den lokal kjennskap som ble ansett nødvendig innenfor det nye påtenkte klubbområdet. Av møteprotokollen fremgår det for øvrig at "innen det nevnte område er det i løpet av de senere år etablert en rekke industriområder, likesom bosettingen har tiltatt sterkt. Sannsynligheten taler derfor for at det finnes personer med interesse for Rotaryideen, og at disse tilknytninger til industriell og annen virksomhet vil kunne representere et bredt spektrum av klassifikasjoner".
Kontakten med de øvrige presidentene i Bærumsklubbene ble koordinert av Finn Gjesdal. Ovenfor det initiativ som nå var tatt, ønsket Bærum Rotary Klubb i brev av 19.09.86 til lykke både Sandvika Rotary Klubb og den forberedende komite med det påbegynte arbeid. Det ble også uttrykte de beste ønsker om et vellykket resultat i arbeidet med "knoppskyting" til en ny Rotaryklubb i Bærum. Samme dag bekreftet Kolsås Rotary Klubb telefonisk en tilsvarende positiv holdning.
Territorial avklaring om nabogrensene
Spørsmålet om den nye klubbs spesifiserte områdemessige avklaring med Sandvika, Bærum og Kolsås Rotaryklubber, fikk en ny dreining i forbindelse med guvernør Christian Eitzens offisielle besøk i Sandvika Rotary Klubb. Da han ble forelagt en oversikt over klubbens planer og mål for å danne en ny klubb, ble det samtidig klarlagt at det iht. Lover for Rotary International § 1 f, ikke forelå noe som kunne forhindre å inneha et felles område for samtlige Rotaryklubber i Bærum. Guvernøren underrettet derefter Rotary International Nordenkontor i Stockholm ved brev av 05.11.86 om at han hadde gitt Sandvika Rotary Klubb klarsignal om å igangsette arbeidet med Skui Provisional Rotary Club, selvom en sammenslutning av et felles område for Bærums Rotaryklubber på dette tidspunkt ennå ikke var ferdig behandlet.
Ettersom Bærum Rotary Klubb var den første og eldste klubb i Bærum, ble den fremsatte tanke fra guvernør Eitzen oppfattet som svært positivt. I brev av 27.10.86 bekreftet klubben etter et møte at den enstemmig ga sin tilslutning til spørsmålet om felles grenser for alle Bærums Rotaryklubber. Det ble dessuten antatt at et kart over hele Bærum ble ansett som tilstrekkelig for oversendelse til Rotary International Norden-kontor i Stockholm og som herefter kunne gjelde for samtlige Rotary-klubber i Bærum. Kort tid før guvernørens besøk i Sandvika Rotary Klubb ble skjema for "Alnalgamation of Territory" avsendt i løpet av oktober 1986 til Stockholm med den endring at dette gjaldt for samtlige Rotaryklubber i Bærum.
I protokollen for det andre formelle møte den 05.11.86 i den forberedende komite, fremgår at Finn Gjesdal siden 1984 kun hadde ansett seg som en koordinator for opprettelsen av en ny Rotaryklubb i Bærum. Som en følge av at han nå kom til å bli mye bortreist i 1986-87, anså han det hensiktsmessig at Morten Henriksen ble oppnevnt som "guvernørens representant". Det igangsatte organisasjonsarbeidet kunne derved med større kontinuitet bli ledet videre. Dette forslag ble så vedtatt av den forberedende komite eftersom den kun anså seg som "arbeidsutvalget" for Sandvika Rotary Klubb og dets styre, dvs. i egenskap av å kunne være en såkalt "Extension-Committee".
Før møtet hadde Henriksen og Grobstok på sin side allerede foretatt noen undersøkelser blant interessenter for Rotary i Skui-området og fremla en liste over preliminære kandidater. På dette grunnlag ble det enighet om at 5-6 av disse skulle kontaktes med sikte på å danne et eget selvstendig arbeidsutvalg eller et interimsstyre blant aktuelle medlemmer i "en fremtidig klubb". Dette styret skulle så, sammen med arbeidsutvalget for Sandvika Rotary Klubb, kunne trekke opp de aktuelle planer for en ny klubb i Skui-området og at 15-20 Rotary-håndbøker måtte skaffes til veie. Gjesdal viste ellers til den detaljerte fremdriftsplan som var anvist i "Extensional Manual" og hans tidligere erfaringer ved opprettelsen av Kolsås Rotary Klubb i 1972.
Forberedelser til et interimsstyre i den nye klubben
På vegne av Sandvika Rotary Klubbs "extensionkomite" ble det blandt muntlig kontaktede interessenter i Skui-området innkalt til møte hos Knut Grobstok mandag den 08.12.86 kl. 1900. En viktig forutsetning for både dette og de påfølgende møter var at dette gjaldt for innbudte interesserte deltager og at det i motsatt fall skulle gis beskjed om avbud eller mangel på interesse. - Et nytt og oppfølgende møte ble tillyst 11.02.87, men utsatt til 18.03.87, også denne gang hos Knut Grobstok, med tanke på å få til en utvidelse av listen for aktuelle medlemskandidater. - Det tredje møtet ble avholdt hos Knut Grobstok 08.04.87, denne gang med guvernør Christian Eitzen tilstede. Her ble det fattet preliminære beslutninger om at den nye klubbens navn skulle være Bærum Vest Rotary Klubb, møtedag, møtetid, møtelokale, oppnevnelse av interimsstyre og når det neste møtet skulle avholdes. - Det fjerde møtet fant sted samme dag på Skui Grendehus den 08.04.87.
Chartersøknad forberedes og iverksettes.
En ny og avgjørende fase i tilblivelseshistorien for Bærum Vest Rotary Klubb skjer ved brev av 27.08.87, hvor samtlige klubber i Bærum blir tilskrevet med anmodning om å utfylle det godkjennende "approvals" for å dele Bærum territorium mellom seg.
Som følge av den forutgående prosess ble Bærum Vest Rotary Klubbs interimsstyre opprettet og bestående av følgende medlemmer:
President:       Jørgen Jacobsen
Visepresident: Einar Østraat
Styremedlem:  Arne Henrik Henriksen
Styremedlem:  Paul Geir Kaasa
Sekretær:        Ole Bolstad
Kasserer:        Ragnar Kjølner
En viktig del av det forberedende arbeid for å etablere klubbens virksomhet besto dessuten i å danne klubbens formelle organ - og følgende ble valgt til formenn for de ulike komiteer:
Klubbtjenesten:         Einar Østraat
- Opplysning:            Rune Krogh Albertsen
- Program:                Asle Ketil Berger
- Medlemskap:         Jan Arvid Falck
- Medlemsbrev:        Christian W. Francke
- Kameratskap:        Ole Lund Haugen
Internasjonal komite: Baard A. Hanssen
Samfunnstjeneste:     Jens Saxe Huseby
Yrkestjenesten:         Paul Geir Kaasa

Sentralt i interimsstyrets arbeide sto Jørgen Jacobsen med en sterk utadrettet kontaktflate, mens Ole Bolstad årvåkent tilrettela alle de formelle skriftlige dokumenter som til enhver tid ble avkrevet fra Rotary International Nordenkontor i Stockholm. Med den grundige forutgående prosess rådet ikke noen liten optimisme da søknaden om medlemskap ble avsendt til Stockholm via guvernør Pål Prøitz, den 12.08.87. Det ble samtidig annonsert at den nye klubb planla charterfest allerede i oktober s.å. Antall medlemmer til den nye klubben ble oppgitt til å være 29 og som omfattet følgende i alfabetisk rekkefølge tilknyttet deres arbeidssted og de respektive yrkesmessige klassifikasjoner - det vil si alle de personer som med sitt tilsagte medlemsskap bidro til at Bærum Vest Rotary Klubb kunne bli opprettet:
1 Albertsen, Rune Krogh, Løvenskiold Vækerø A/S - bygningsmaterialer
2 Berger, Asle Ketil, Norconsult International A/S - rådgivende ingeniør
3 Bergfjord, Per, Hasse Trading A/S - bakeri
4 Bjerkek. Ole Petter, Riksantikvaren - antikvarisk virksomhet
5 Bolstad, Ole, Installasjonsfirmaet Owesen A/S - elektrisitetsbransjen
6 Dagestad, Svein, Eurotak Oslo A/S - takbelegg
7 Falch, Jan Arvid, Aker sykehus - sykehuslege
8 Francke, Christian Wilhelm, Hiort & Riser Import A/S - glassindustri
9 Germundson, Ragnar, Norsk Hydro A/S - kjemisk industri
10 Hanssen, Baard A., BK-Food Norge A/S - import matvarer
11 Haugen, Ole Lund, Bladcentralen A/S - distribusjon
12 Henriksen, Arne Henrik, Annonsen Industrier A/S - VVS
13 Holo, Svein, Holo gård - jordbruk
14 Huseby, Jens Saxe, Stabekk videregående skole - skoleverket
15 Jacobsen, Jørgen, Byggholt A/S - bygningsentrepenør
16 Jensen, Per-Øivind, Norsk Pensjonsservice A/S - forsikring
17 Kjølner, Ragnar, Bærums Verk Bokhandel A/S - bok- og papirhandel
18 Klevberg, Njål, Bryn menighet - prest
19 Knudsen, John O., Bærum Trykk A/S - trykkeri
20 Kaasa, Paul Geir, Norsk Hydro A/S - industriell kjemi
21 Lørstad, Odd Willy, Norpe A/S - butikkinnredning
22 Lång, Morten, Advokatene Støylen, Dreyer, Lindseth og Lång - advokat
23 Pedersen, Erik, Bærum Trykk A/S - grafisk industri
24 Rognlid, Jan, Bergen Bank - forretningsbank
25 Skogen, Sverre, Terra Mare Prosjektledelse A/S - konsulentvirksomhet
26 Stuwitz, Pål, Kongsli-Stuwitz-Tveiten A/S - arkitekt mnal
27 Vollene, Odd Vidar, A/S Finsam - kjøleindustri
28 Winje, Terje, Linne Hotel A/S - hotellvirksomhet
29 Østraat, Einar, Mercuri Personalutvikling A/S - forretningsservice
En ny Rotaryklubb godkjennes
Det formelle bekreftende svar på søknaden om opptak av Bærum Vest Rotary Klubb som ny klubb i internasjonal sammenheng, kom med brev av 26.09.87 til guvernør Pål Prøitz hvor det ble meddelt opptagelsen av Bærum Vest Rotary Klubb. Samtidig ble han orientert om at klubbens charterbrev ble sendt distriktsguvernøren direkte fra Rotary International sekretariats sentralkontor i USA. På samme tid den 25.09.87 sendte Rotary Internationals verdenspresident Charles C. Keller sitt gratulasjonsbrev til charterpresident Jørgen Jacobsen, mens Rotary Internationals generalsekretær Philip H. Lindsey sendte sitt velkomstbrev både til president og klubbens sekretær Ole Bolstad for å ønske alle nye chartermedlemmer velkomne. Naturlig nok mottok både president og sekretær i tillegg til dette, sine egne brev fra lederen av Stockholmskontoret.
Tilbake